KAKO DA DOĐETE DO ZAŠTITE OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU? Ovo su dve mogućnosti da sprečite mobing

Milan Petrović avatar

Radno zlostavljanje je ozbiljan problem koji može imati ozbiljne posledice po psihološko i fizičko zdravlje zaposlenih. Nedavni slučaj optužbi zaposlenih u srpskoj kompaniji za zlostavljanje na radu podigao je veliku pažnju javnosti. Iako su poslodavci negirali optužbe, polemika na društvenim mrežama je pokrenula važnu raspravu o ovoj temi.

Ivica Lazović, zamenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, istakao je da Srbija ima odlične pravne i institucionalne mehanizme za procesuiranje mobinga i za zaštitu od zlostavljanja na radu. Lazović je pozvao zaposlene da koriste ove mehanizme kako bi rešili probleme sa zlostavljanjem na radu na obostrano prihvatljiv način.

Postoje dva osnovna načina zaštite od zlostavljanja na radu u Srbiji. Prvi je regulisan Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu, dok je drugi način regulisan Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova koji primenjuje Agencija za mirno rešavanje radnih sporova. Lazović je istakao da je Srbija jedina zemlja u regionu koja ima poseban zakon o zlostavljanju na radu.

Agencija za mirno rešavanje radnih sporova se aktivno bavi ovom problematikom i nastoji da postigne sporazum između zaposlenih i poslodavaca koji bi harmonizovao radne odnose i omogućio nesmetano obavljanje delatnosti poslodavaca. Postupak pred Agencijom je besplatan za obe strane i zasniva se na saglasnosti volja strana u sporu.

Zamenik direktora Agencije je istakao da Agencija ne može samoinicijativno pokrenuti postupak, već strane moraju same podneti predlog Agenciji za pokretanje postupka. Zaposleni u javnom sektoru češće se obraćaju Agenciji za rešavanje sporova nego zaposleni u privatnom sektoru. Ipak, Lazović je napomenuo da Agencija ne ulazi u motive za sukob, već pokušava da pomiri strane i postigne obostrano prihvatljiv sporazum.

Zlostavljanje na radu je globalni problem koji je prepoznala i Međunarodna organizacija rada. Agencija za mirno rešavanje radnih sporova ima bogatu praksu u rešavanju ovakvih sporova i sarađuje sa sličnim agencijama iz regiona na prevenciji i rešavanju radnih sporova. U poslednjih pet godina, preko „SOS Mobing“ telefonske linije je zabeleženo skoro 5.000 poziva od strane zaposlenih koji traže pomoć i savete u vezi sa zlostavljanjem na radu.

Važno je da zaposleni budu informisani o svojim pravima i mehanizmima zaštite od zlostavljanja na radu kako bi se ova vrsta problema rešila na pravi i efikasan način. Agencija za mirno rešavanje radnih sporova igra ključnu ulogu u procesuiranju i rešavanju slučajeva zlostavljanja na radu, te je važno da se zaposleni obrate ovim institucijama ukoliko se suoče sa ovakvim problemima.

Milan Petrović avatar